Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa

0
18

 

– Tác giả: Thương Hải Di Mặc

– Thể loại: danmei, cổ trang

– Miêu tả: nhất thụ nhất công, thanh thủy văn, ngược luyến tàn tâm, kết thúc bi thảm

– Review: 

– Couple: Phương Quân Càn – Tiếu Khuynh Vũ

– Editor: Nhược Thủy & Yên

VĂN ÁN:

Y kinh tài tuyệt diễm, không thể đi lại, thế nhân xưng tụng Công tử Vô Song.

Hắn thiếu niên phong hầu, nam chinh bắc chiến, cuối cùng bước lên Cửu trùng bảo tháp, quân lâm thiên hạ.

Y cả đời thanh quý vô hà, gọi là phong lưu thiên hạ cũng không sai.

Hắn thâu tóm giang sơn như họa, lại cam nguyện vì y rũ bỏ quan san, tụ thủ thiên hạ.

Cành đào ước hẹn, hồng cân định tình, dây đỏ kết tóc…

Một phen kỳ ngộ dưới tán đào hoa, viết nên một thiên tình sử lưu truyền nghìn năm…

Tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền…

 MỤC LỤC:

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 1

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 2

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 3

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 4

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 5

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 6

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 7

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 8

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 9

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 10

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 11

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 12

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 13

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 14

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 15

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 16

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 17

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 18

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 19

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 20

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 21

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 22

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 23

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 24

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 25

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 26

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 27

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 28

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 29

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 30

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 31

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 32

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 33

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 34

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 35

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 36

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 37

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 38

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 39

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 40

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 41

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 42

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 43

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 44

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 45

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 46

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 47

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 48

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 49

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 50

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 51

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 52

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 53

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 54

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 55

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 56

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 57

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 58

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 59

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 60

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 61

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 62

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 63

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 64

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 65

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 66

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 67

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 68

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 69

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 70

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 71

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 72

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 73

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 74

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 75

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 76

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 77

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 78

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 79

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 80

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 81

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 82

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 83

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 84

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 85

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 86

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 87

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 88

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 89

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 90

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 91

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 92

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 93

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 94

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 95

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 96

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 97

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 98

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 99

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 100

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 101

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 102

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 103

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 104

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 105

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 106

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 107

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 108

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 109

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 110

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 111

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 112

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 113

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 114

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 115

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 116

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 117

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 118

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 119

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 120

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 121

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 122

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 123

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 124

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 125

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 126

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 127

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 128

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 129

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 130

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 131

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 132

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 133

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 134

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 135

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 136

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 137

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 138

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 139

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 140

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 141

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 142

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 143

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 144

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 145

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 146

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 147

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 148

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 149

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 150

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 151

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 152

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 153

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 154

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 155

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 156

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 157

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 158

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 159

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 160

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 161

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 162

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 163

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 164

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 165

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 166

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 167

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 168

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 169

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 170

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 171

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 172

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 173

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 174

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 175

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 176

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 177

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 178

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 179

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 180

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 181

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 182

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 183

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 184

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 185

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 186

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 187

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 188

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 189

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 190

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 191

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 192

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 193

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 194

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 195

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 196

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 197

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – CHƯƠNG 198

SHARE
Previous articleKhuynh tẫn thiên hạ - Loạn thế phồn hoa - CHƯƠNG 198
Next articleNhất thực thiên hạ - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI