Dưỡng tru thiên nhất, dụng trư nhất thế (Nuôi heo một ngày, dùng heo cả đời)

0
28

Tác giả: Thời Gian Là Thanh Đao Giết Heo (=.=”)

Thể loại: hiện đại, 1×1, ôn nhu công x táo bạo thụ, chủ công, HE

Editor: Xích Tuyết (chính văn) + Hàn Thiên (PN)

Beta: Tiểu Tinh Linh


 

ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

ĐỆ TAM CHƯƠNG

ĐỆ TỨ CHƯƠNG

ĐỆ NGŨ CHƯƠNG

ĐỆ LỤC CHƯƠNG

ĐỆ THẤT CHƯƠNG

ĐỆ BÁT CHƯƠNG

ĐỆ CỬU CHƯƠNG

ĐỆ THẬP CHƯƠNG

ĐỆ THẬP NHẤT CHƯƠNG

ĐỆ THẬP NHỊ CHƯƠNG

ĐỆ THẬP TAM CHƯƠNG

ĐỆ THẬP TỨ CHƯƠNG

ĐỆ THẬP NGŨ CHƯƠNG

ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG

ĐỆ THẬP THẤT CHƯƠNG

ĐỆ THẬP BÁT CHƯƠNG

ĐỆ THẬP CỬU CHƯƠNG

ĐỆ NHỊ THẬP CHƯƠNG

ĐỆ NHỊ THẬP NHẤT CHƯƠNG

ĐỆ NHỊ THẬP NHỊ CHƯƠNG

ĐỆ NHỊ THẬP TAM CHƯƠNG

ĐỆ NHỊ THẬP TỨ CHƯƠNG

ĐỆ NHỊ THẬP NGŨ CHƯƠNG

ĐỆ NHỊ THẬP LỤC CHƯƠNG

ĐỆ NHỊ THẬP THẤT CHƯƠNG

ĐỆ NHỊ THẬP BÁT CHƯƠNG

ĐỆ NHỊ THẬP CỬU CHƯƠNG

ĐỆ TAM THẬP CHƯƠNG

ĐỆ TAM THẬP NHẤT CHƯƠNG

ĐỆ TAM THẬP NHỊ CHƯƠNG

ĐỆ TAM THẬP TAM CHƯƠNG

ĐỆ TAM THẬP TỨ CHƯƠNG

ĐỆ TAM THẬP NGŨ CHƯƠNG

ĐỆ TAM THẬP LỤC CHƯƠNG

ĐỆ TAM THẬP THẤT CHƯƠNG

ĐỆ TAM THẬP BÁT CHƯƠNG

ĐỆ TAM THẬP CỬU CHƯƠNG

ĐỆ TỨ THẬP CHƯƠNG

ĐỆ TỨ THẬP NHẤT CHƯƠNG

ĐỆ TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

ĐỆ TỨ THẬP TAM CHƯƠNG

ĐỆ TỨ THẬP TỨ CHƯƠNG

ĐỆ TỨ THẬP NGŨ CHƯƠNG

ĐỆ TỨ THẬP LỤC CHƯƠNG

ĐỆ TỨ THẬP THẤT CHƯƠNG

ĐỆ TỨ THẬP BÁT CHƯƠNG

ĐỆ TỨ THẬP CỬU CHƯƠNG

ĐỆ NGŨ THẬP CHƯƠNG

ĐỆ NGŨ THẬP NHẤT CHƯƠNG

ĐỆ NGŨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

ĐỆ NGŨ THẬP TAM CHƯƠNG

ĐỆ NGŨ THẬP TỨ CHƯƠNG

ĐỆ NGŨ THẬP NGŨ CHƯƠNG

ĐỆ NGŨ THẬP LỤC CHƯƠNG

ĐỆ NGŨ THẬP THẤT CHƯƠNG

ĐỆ NGŨ THẬP BÁT CHƯƠNG

ĐỆ NGŨ THẬP CỬU CHƯƠNG

ĐỆ LỤC THẬP CHƯƠNG

ĐỆ LỤC THẬP NHẤT CHƯƠNG

ĐỆ LỤC THẬP NHỊ CHƯƠNG

ĐỆ LỤC THẬP TAM CHƯƠNG

ĐỆ LỤC THẬP TỨ CHƯƠNG

PHIÊN NGOẠI 1

PHIÊN NGOẠI 2

PHIÊN NGOẠI 3

 

SHARE
Previous articleDưỡng tru thiên nhất, dụng trư nhất thế - DƯỠNG TRƯ – PHIÊN NGOẠI 3
Next articleHướng tả phiêu đích vũ - HƯỚNG TẢ – CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI