Mộng đại lục hệ liệt chi tứ – Long Quyến

0
31

– Tô Du Bính 

Thể loại: Tây huyễn, Mộng đại lục hệ liệt, 1×1, HE

Mần by Bi

Với sự giúp sức của hai anh QT và Google

 Nguồn Convert: Kinzie

—-

Văn án:

Phóng viên: Ngài thân là hùng long, cớ gì lại đi làm gay?

Taiya: Tìm phụ nữ cũng không sinh được thằng cu.

Phóng viên: …

Phóng viên: Đoàn Thánh kỵ sĩ nhiều anh đẹp trai như vậy, sao lại chọn cái tên xấu nhất kia?

Taiya đồng tình: … Thẩm mỹ của nhân loại quả là kỳ lạ và đáng buồn!

Phóng viên: …

Phóng viên: Nhân loại đông như vậy, sao lại đi làm gay với long?

Kleist: Làm gay với người cũng sinh không ra thằng cu.

Phóng viên: …

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 1: KHÁCH THA PHƯƠNG TRỞ VỀ (NHẤT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 2: KHÁCH THA PHƯƠNG TRỞ VỀ (NHỊ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 3: KHÁCH THA PHƯƠNG TRỞ VỀ (TAM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 4: KHÁCH THA PHƯƠNG TRỞ VỀ (TỨ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 5: KHÁCH THA PHƯƠNG TRỞ VỀ (NGŨ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 6: KHÁCH THA PHƯƠNG TRỞ VỀ (LỤC)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 7: KHÁCH THA PHƯƠNG TRỞ VỀ (THẤT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 8: KHÁCH THA PHƯƠNG TRỞ VỀ (BÁT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 9: KHÁCH THA PHƯƠNG TRỞ VỀ (CỬU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 10: KHÁCH THA PHƯƠNG TRỞ VỀ (THẬP)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 11: CÂU ĐỐ SONG TỬ (NHẤT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 12: CÂU ĐỐ SONG TỬ (NHỊ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 13: CÂU ĐỐ SONG TỬ (TAM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 14: CÂU ĐỐ SONG TỬ (TỨ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 15: CÂU ĐỐ SONG TỬ (NGŨ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 16: CÂU ĐỐ SONG TỬ (LỤC)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 17: CÂU ĐỐ SONG TỬ (THẤT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 18: CÂU ĐỐ SONG TỬ (BÁT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 19: CÂU ĐỐ SONG TỬ (CỬU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 20: CÂU ĐỐ SONG TỬ (THẬP)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 21: LỰA CHỌN LONG (NHẤT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 22: LỰA CHỌN LONG (NHỊ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 23: LỰA CHỌN LONG (TAM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 24: LỰA CHỌN LONG (TỨ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 25: LỰA CHỌN LONG (NGŨ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 26: LỰA CHỌN LONG (LỤC)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 27: LỰA CHỌN LONG (THẤT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 28: LỰA CHỌN LONG (BÁT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 29: LỰA CHỌN LONG (CỬU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 30: LỰA CHỌN LONG (THẬP)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 31: CON ĐƯỜNG THÍ LUYỆN (NHẤT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 32: CON ĐƯỜNG THÍ LUYỆN (NHỊ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 33: CON ĐƯỜNG THÍ LUYỆN (TAM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 34: CON ĐƯỜNG THÍ LUYỆN (TỨ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 35: CON ĐƯỜNG THÍ LUYỆN (NGŨ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 36: CON ĐƯỜNG THÍ LUYỆN (LỤC)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 37: CON ĐƯỜNG THÍ LUYỆN (THẤT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 38: CON ĐƯỜNG THÍ LUYỆN (BÁT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 39: CON ĐƯỜNG THÍ LUYỆN (CỬU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 40: CON ĐƯỜNG THÍ LUYỆN (THẬP)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 41: MỐI NGUY CỦA THẦN HỘI (NHẤT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 42: MỐI NGUY CỦA THẦN HỘI (NHỊ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 43: MỐI NGUY CỦA THẦN HỘI (TAM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 44: MỐI NGUY CỦA THẦN HỘI (TỨ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 45: MỐI NGUY CỦA THẦN HỘI (NGŨ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 46: MỐI NGUY CỦA THẦN HỘI (LỤC)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 47: MỐI NGUY CỦA THẦN HỘI (THẤT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 48: MỐI NGUY CỦA THẦN HỘI (BÁT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 49: MỐI NGUY CỦA THẦN HỘI (CỬU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 50: MỐI NGUY CỦA THẦN HỘI (THẬP)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 51: QUY THUỘC QUANG MINH (NHẤT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 52: QUY THUỘC QUANG MINH (NHỊ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 53: QUY THUỘC QUANG MINH (TAM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 54: QUY THUỘC QUANG MINH (TỨ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 55: QUY THUỘC QUANG MINH (NGŨ)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 56: QUY THUỘC QUANG MINH (LỤC)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 57: QUY THUỘC QUANG MINH (THẤT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 58: QUY THUỘC QUANG MINH (BÁT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 59: QUY THUỘC QUANG MINH (CỬU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tứ Long Quyến – CHƯƠNG 60: QUY THUỘC QUANG MINH (THẬP)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI