Ngọc toái cung khuynh | Ngọc nát trong cung cấm

0
48

Ngọc Toái Cung Khuynh

——- Ngọc nát trong cung ——-

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại:  Cổ trang, cung đình, huynh đệ, phụ tử (T_T) ,  nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, ngược tâm, HE

Người dịch: QT ca ca

Biên tập: Dạ Tư Vũ

Trình trạng: 30 ch – hoàn

 

Ngọc toái cung khuynh – GIẢN GIỚI

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 1

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 2

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 3

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 4

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 5

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 6

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 7

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 8

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 9

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 10

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 11

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 12

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 13

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 14

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 15

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 16

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 17

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 18

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 19

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 20

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 21

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 22

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 23

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 24

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 25

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 26

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 27

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 28

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 29

Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 30

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI